پارکینگ

مارس 5, 2017

قانون تملک آپارتمان ها

گروه کارشناسان رسمی دادگستری ارزشگذاری رسمی املاک جهت اخذ ویزا یا مهاجرت و ارایه به سفارت همراه با تاییدیه های لازم تعیین قیمت عادله روز سهام شرکت […]
اکتبر 17, 2023

پارکینگ آپارتمان ها

گروه کارشناسان رسمی دادگستری جانمایی و تعیین محل پارکینگ آپارتمانها با توجه به صورت مجلس تفکیکی ساختمان و مندرجات سند مالکیت توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین […]
Call Now Button