نظارت

مارس 15, 2017

نمونه قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی شماره قرارداد : تاریخ قرارداد : این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل………………ساکن : […]
Call Now Button