آپارتمان

اکتبر 17, 2023

پارکینگ آپارتمان ها

گروه کارشناسان رسمی دادگستری جانمایی و تعیین محل پارکینگ آپارتمانها با توجه به صورت مجلس تفکیکی ساختمان و مندرجات سند مالکیت توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین […]
Call Now Button