خدمات

مارس 2, 2017

نظارت بر تعهدات سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت

دفاع حقوقی از منافع مالک هنگام تنظیم قرارداد همراه با کنترل اجرای تعهدات سازنده در طول قرارداد مشارکت در ساخت   تحت نظارت (کارشناس رسمی دادگستری) […]
Call Now Button