نمونه قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

قانون تملک آپارتمان ها
مارس 5, 2017
نکات اساسی قرارداد های مشارکت در ساخت
مارس 15, 2017

قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

شماره قرارداد :

تاریخ قرارداد :

این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل………………ساکن : ………………………………………….. …………. تلفن ………………….بعنوان صاحب کار ( مالک ) ………………….

و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال :……………………….ساکن : …………………………………….. تلفن …………… بعنوان مهندس ناظر ، ………………… ساختمان با اسکلت ………………….به تعداد …………………… طبقه جهت کاربری …………………….. واقع در……………………………………………………………………….

با شرایط مندرج در زیر منعقد میگردد :

ماده ۱- موضوع قرارداد : نظارت بر عملیات ساختمانی ( طبق مفاد شیوه نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان )

ماده ۲- مبلغ قرارداد : قیمت خدمات مهندسی ساختمان طبق تعرفه مصوب سال جاری تعیین و به حساب سازمان نظام مهندسی توسط مالک واریز خواهد شد .

ماده ۳ – مدت قرارداد : از تاریخ ………………. ( تاریخ عقد قرارداد ) به مدت دو سال شمسی بوده و درصورتی که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیش از زمان فوق باشد ، ناظر موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار ، سازمان نظام مهندسی ، مراجع صدور پراونه اعلام و از سازمان نظام مهندسی درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار را نماید .

ماده ۴ – وظایف ناظر : طبق بند ۱۳-۲ شیوه نامه ماده ۳۳ ، ناظر ساختمان مکفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود را لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق برابر گزارشات مندرج در ماده ۸ گواهی نماید . ناظران هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیم نماید .

ماده ۵ – وظایف صاحب کار ( مالک ) : طبق ماده هفتم فصل سوم شیوه نامه ماده ۳۳ ، مالک یا صاحب کار برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند ، از مجری استفاده نمایند . مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد ، طبق بند ۷-۱-۴- فصل سوم ، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه و سایر بند ۷-۱-۱ لغایت ۷-۱-۱۵-۴ جزء وظایف و مسولیت های مجری ساختمان بوده و عدم انتخاب و معرفی مجری ساختمان توسط صاحب کار هیچگونه مسئولیتی بر ناظر ساختمان ایجاد نمی نماید .

ماده ۶- درصورت عدم وجود مجری ساختمان ، صاحب کار مکلف است قبل از هرگونه عملیات اجرایی ، اعم ازخاکبرداری و خاکریزی شروع عملیات ساختمانی ، اجرای پی سازی قبل از بتن ریزی ، اجرای اسکلت بندی و سقف های ساختمان قبل از بتن ریزی ، اجرای سفت کاری ، نازک کاری را

کتبا” حداقل ۲۴ ساعت قبل از عملیات به ناظر اطلاع دهد و درصورت عدم اطلاع مالک یا مجری ، گزارشات عدم تطبیق عملیات با مشخصات فنی و نقشه اجرایی توسط ناظر به سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد .

ماده ۷ – چنانچه بدلیل پایان یافتن مدت قرارداد با فسخ یا ابطال آن و یا فوت ، حجر ، ناتوانی ناظر حقیقی « درصورت تایید مراجع قانونی » یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن ، ادامه کار ناظر غیر ممکن شود ، عملیات ساختمانی توسط مجری یا مالک متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود .

ماده ۸- مراحل گزارشات ساختمان

۱- گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی

۲- گزارش تایید تحکیم و پایداری سازی همجواری و پایان پی سازی

۳- گزارش پایان اسکلت بندی و سقف های ساختمان

۴- گزارش پایان سفت کاری ساختمان

۵- گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان

۶- گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان

ماده۹ – این قرارداد در هرزمان با یک ماه اطلاع قبلی بر اساس ضوابط مندرج در شیوه نامه ماده ۳۳ ، قابل فسخ خواهد بود

ماده ۱۰ – این قرارداد در سه نسخه تنظیم شده است که هرکدام حکم واحد دارند .

نام و امضاء مهندس ناظر                     نام وامضاء صاحب کار                نام و امضاء سازمان نظام مهندسی

…………………….                        ………………………..                 ………………….

نسخه اول : ناظر

نسخه دوم : صاحب کار

نسخه سوم : نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button