نظارت بر تعهدات سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت

فروش ملک مشاع غیر قابل افراز
مارس 2, 2017
خلع ید و تصرف عدوانی
مارس 5, 2017

دفاع حقوقی از منافع مالک هنگام تنظیم قرارداد همراه با کنترل اجرای تعهدات سازنده در طول قرارداد مشارکت در ساخت

  تحت نظارت (کارشناس رسمی دادگستری)

مالکین محترم املاک متقاضی مشارکت در ساخت ،آگاه باشید که دادگاهها پر از پرونده هایی است که مالکین با سهل انگاری در نکات حقوقی و فنی قرارداد مشارکت در ساخت بخش عمده ای از سرمایه خود را از دست میدهند و مدتها در راهروهای دادگاهها بدنبال حقوق خود به طرفین قرارداد ، قضات و وکلاء مراجعه مینمایند و در نهایت با پرداخت هزینه چند برابر مادی و صرف عمر و زمان، به دلیل عدم تنظیم صحیح محتوی قراردادی در خصوص  نکات بسیار مهم به حقوق اولیه خود هم نمی رسند.

به عنوان مثال در حادثه ای علی رغم بیمه بودن ساختمان ، به دلیل بروز تلفات جانی و مالی  علاوه بر سازنده و مهندس ناظر، مالک نیز از طرف دادگاه محکوم به حبس و پرداخت بخشی از دیه شده است و اگر در قرارداد مشارکت ایشان برخی ملاحظات رعایت و تنظیم شده بود  ، برای مالک قرار منع تعقیب و تبرئه صادر میگردید.

شما میتوانید قبل از عقد و امضا قرارداد مشارکت ،از مشاوره با کارشناس رسمی دادگستری بهره مند شوید.

کارشناسان دادگستری جهت حفظ منافع شما :

۱- با لحاظ نکات حقوقی به هنگام تنظیم قرارداد ،

۲- پیشنهاد  موارد اصولی و موثر بر فروش در طرح های ساختمانی ،

۳- کنترل حضوری اجرای ساختمان طبق مفاد قرارداد و با کیفیت لازم به صورت گزارشهای ماهیانه به مالک ،

۴- کنترل مراحل انتقال اسناد مالکیت ،حفظ اسناد و تضمینها ،

۵- تکمیل و تحویل صحیح واحدها و تنظیم صورتمجلس حقوقی تحویل قدرالسهم و ……..  در کنار و مشاور شما خواهند بود.

هزینه  مشاوره فنی و حقوقی و دفاع از حقوق شما در قراردادهای مشارکت در ساخت توافقی میباشد.

لازم است مالکان محترم آگاه باشند قراردادهای مشارکت که در بنگاه های سنتی املاک دست به دست میشوند دارای یک متن از قبل آماده و کلی میباشد و در حداکثر دو یا سه صفحه نوشته شده اند در صورتیکه قراردادهای تنظیمی از سوی کارشناسان دادگستری حدود پانزده صفحه و با ثبت و سندیت رسمی و همراه با شرح کاملی از مصالح ساختمانی با حدود یکصد ایتم جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت از قرارداد و بروز اختلافات میباشد.


هزینه تنظیم قراردادهای مشارکت نیز در این مجموعه کمتر از هزینه و کمیسیونهای دریافتی از سوی آژانسهای املاک لحاظ میگردد.

 

بخشی از نمونه احکام مختلف مرتبط با ساختمان در دستگاه قضایی :